حقیقت و پادشاه هر دو عریانند

حقیقت و پادشاه هر دو عریانند