آنان همه از تبار بارانند

آنان همه از تبار بارانند
آنان همه از تبار بارانند