تالسا | TULSA

تالسا | TULSA
تام پسر‌بچه سیاه‌پوستی است که در مزرعه‌ای متروک همراه با همبازی سفید پوست آمریکایی خود در حال بازی کردن است. او ناگهان صدای شلیک گلوله ای می‌شنود و از پشت نیزارها شاهد کشته شدن پدر و مادرش توسط دو نژاد پرست آمریکایی می‌شود...
فیلم‌کوتاه «تالسا» با موضوع نقد به نژادپرستی و کشتار سیاه‌پوستان تولید «خانه فیلم داستانی» است