«پـرویـزخــان»

«پـرویـزخــان»

«سرهنگ ثریا»

«سرهنگ ثریا»

«عشق کوفی»

«عشق کوفی»

هفت خان اسفندیار

هفت خان اسفندیار

«غــریب»

«غــریب»

«گیله وا»

«گیله وا»

«آقازاده»

«آقازاده»

«ببعـی»

«ببعـی»

«مستوران»

«مستوران»

منصور

منصور

مصلحت

مصلحت

خروج

خروج

آبادان یازده ۶۰

آبادان یازده ۶۰

لباس شخصی

لباس شخصی

روز بلوا

روز بلوا

23 نفر

23 نفر