این خون‌ها پاک نمی‌شوند...

این خون‌ها پاک نمی‌شوند...
برای امنیت میهن سربلندمان «ایران»