حال این مردم رو باید خوب کرد!

حال این مردم رو باید خوب کرد!
۱۰۰ ثانیه از خاطرات ۱۴۰۲ که در «اوج» ثبت و ماندگار شد.