خدا راضی است یا نه؟!

خدا راضی است یا نه؟!
برگرفته از مستند «آن زمستان»