دیوارنگاره | «ایران یکپارچه»

دیوارنگاره | «ایران یکپارچه»
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور به دشمن دهیم
دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر(عج) با شعار «ایران یکپارچه» رونمایی شد.