دیوارنگاره «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند!»

دیوارنگاره «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند!»
جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) رونمایی شد به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و آسیب زدن این موسسات به اقتصاد کشور پرداخته است.