«سرباز ایران»

«سرباز ایران»
به احترام؛ درخشش پهلوانان کشتی ایران