فیلم‌کوتاه | «عکاسخانه»

فیلم‌کوتاه | «عکاسخانه»
روایتی از برادری مردم ایران و عراق