موشن گرافیک | «استالینگراد عراق»

موشن گرافیک | «استالینگراد عراق»
ماجرای محاصره شهر آمرلی توسط داعش و مقاومت مردم شهر و شکست محاصره