موشن گرافیک | «مرد جنگ»

موشن گرافیک | «مرد جنگ»
روایتی از شهید نادر مهدوی و همرزمانش که هیمنه آمریکا را در هم شکستند...