نماهنگ | «حسین درون» با صدای علی اکبر قلیچ

نماهنگ | «حسین درون» با صدای علی اکبر قلیچ
یقین آب حیات است برای «حسین درون» تو و تردید معجون مرگ آور آن...