نماهنگ | «معبری به آسمان» | خواب بهشت

نماهنگ | «معبری به آسمان» | خواب بهشت
برگرفته از اشعار مرحوم ابوالفضل سپهر