نماهنگ | «هفتمین دقیقه»

نماهنگ | «هفتمین دقیقه»
۲۱ آبان، سالروز شهادت پدر موشکی ایران، شهید حسن طهرانی مقدم