پوستر | «از آسمان غمی فرو آمد»

پوستر | «از آسمان غمی فرو آمد»
به یاد درگذشتگان پرواز ۷۵۲ اوکراین که مظلومانه به شهادت رسیدند...
برای دریافت با کیفیت پوستر روی عکس کلیک کنید