پوستر | برکت اعتماد

پوستر | برکت اعتماد
ایران به یکی از ۶ کشور تولیدکننده واکسن کرونا، در جهان تبدیل شد.